Xổ sô Vĩnh Long  

Tin tức

Kế hoạch năm 2017

Căn cứ theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015, nghị định công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin năm 2017 với nội dung như sau: 1. Kế hoạch số 47e/KH-XSKT ngày 03/4/2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty; 2. Kế hoạch số 47d/KH-XSKT ngày 03/4/2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017; 3. Báo cáo số 08a/BC-XSKT ngày 03/4/2017, báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và 03 năm gần nhất; 4. Báo cáo số 08c/BC-XSKT ngày 09/01/2017, báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017; 5. Báo cáo số 67/XSKT ngày 29/03/2018, báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018; 6. Báo cáo số 08d/BC-XSKT ngày 03/4/2017, báo cáo tài chính của Doanh nghiệp.

Tải tài liệu tại đây: Kế hoạch 2017