Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 42VL02 mở ngày 08/01/2021 người trúng giải đặc biệt ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu 2017

Căn cứ theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015, nghị định công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin năm 2017 với nội dung như sau: 1. Bảng cân đối kế toán 06 tháng đầu năm 2017; 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuấn kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017; 3. Báo cao lưu chuyển tiền tệ 06 tháng đầu năm 2017; 4. Thuyết minh báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017;

Tải tài liệu tại đây: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017.rar