Xổ sô Vĩnh Long  

Tài liệu

1./ VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN
– Kế hoạch thực hiện kê khai tài sản thu nhập, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại Công ty.
– Bản mẫu kê khai, hướng dẫn kê khai.
Tải tài liệu tại đây