Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 43VL37 mở ngày 16/09/2022 người trúng giải đặc biệt ở quận Bình Chánh tp Hồ Chí Minh. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tài liệu

1./ VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN
– Kế hoạch thực hiện kê khai tài sản thu nhập, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại Công ty.
– Bản mẫu kê khai, hướng dẫn kê khai.
Tải tài liệu tại đây