Kế hoạch năm 2020 | Xổ số kiến thiết Vĩnh Long | KQXS
Xổ số Vĩnh Long

Tin tức

Kế hoạch năm 2020

Căn cứ theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015, nghị định công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.
Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin năm 2020 với nội dung như sau:

1. Kế hoạch tài chính năm 2020 số 133/KH-XSKT ngày 09/7/2019;
2. Công văn số 3308/UBND-KTTH ngày 28/8/2019 về việc kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty;
3. Kế hoạch tài chính 2020 số 109/KH-XSKT ngày 04/5/2020;
4. Kế hoạch số 110/KH-XSKT ngày 04/5/2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020;
5. Kế hoạch số 111/KH-XSKT ngày 04/5/2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty;
6. Báo cáo số 16/BC-XSKT ngày 04/5/2020, Báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2019 và 03 năm gần nhất;
7. Báo cáo số 31/BC-XSKT ngày 22/7/2020, Báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp;
8. Báo cáo số 32/BC-XSKT ngày 22/7/2020, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2020;
9. Báo cáo số 33/BC-XSKT ngày 22/7/2020, Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020./.

Xem và tải tài liệu tại đây: Kế hoạch 2020