Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 42VL46 mở ngày 12/11/2021 người trúng giải đặc biệt ở quận 11 tp Hồ Chí Minh và huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Kế hoạch năm 2019

Căn cứ theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015, nghị định công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.
Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin năm 2019 với nội dung như sau:
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của;
2. Kế hoạch tài chính năm 2019;
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019;
4. Báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và 03 năm gần nhất;
5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019;
6. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của DN thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
7. Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp 6 tháng đầu 2019./.

Xem và tải tài liệu tại đây: Kế hoạch 2019