Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 44VL34 mở ngày 25/08/2023 người trúng giải đặc biệt ở tp Thủ Đức TP HCM. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Kế hoạch năm 2018

Căn cứ theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015, nghị định công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.
Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin năm 2018 với nội dung như sau:
1. Kế hoạch số 68/KH-XSKT ngày 29/3/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty;
2. Kế hoạch số 66/KH-XSKT ngày 29/3/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018;
3. Báo cáo số 14a/BC-XSKT ngày 29/3/2018, báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và 03 năm gần nhất;
4. Báo cáo số 14b/BC-XSKT ngày 29/3/2018, báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018;
5. Báo cáo số 67/XSKT ngày 29/03/2018, báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
6. Báo cáo số 12/BC-XSKT ngày 29/3/2017, báo cáo tài chính của Doanh nghiệp.

Xem và tải tài liệu tại đây: Kế hoạch 2018