Kế hoạch năm 2016 | Xổ số kiến thiết Vĩnh Long | KQXS
Xổ số Vĩnh Long

Tin tức

Kế hoạch năm 2016

Căn cứ theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015, nghị định công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.
Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin năm 2016 với nội dung như sau:
1. Kế hoạch số 73f/KH-XSKT ngày 30/5/2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp;
2. Kế hoạch số 73d/KH-XSKT ngày 30/5/2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016;
3. Báo cáo số 17/BC-XSKT ngày 30/5/2016, báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và 03 năm gần nhất;
4. Báo cáo số 73e/BC-XSKT ngày 30/5/2016, báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016;
5. Báo cáo số 16a/BC-XSKT ngày 30/5/2016, báo cáo tài chính của Doanh nghiệp;
6. Báo cáo số 16b/XSKT ngày 30/5/2016, báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch năm 2017./.

Tải tài liệu tại đây: Kế hoạch 2016.rar