Kế hoạch 2023 | Xổ số kiến thiết Vĩnh Long | KQXS
Xổ số Vĩnh Long

Tin tức

Kế hoạch 2023

Căn cứ theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021, nghị định công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại Doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin năm 2023 với nội dung như sau:

1. Kế hoạch tài chính năm 2023;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023;

3. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ước thực hiện 2022 và  03 năm gần nhất;

4. Báo cáo mục tiêu tổng quát và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm;

6. Công văn 1383/UBND-KTNV về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính;

………………

Xem và tải tài liệu tại đây: Kế hoạch 2023