Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 44VL34 mở ngày 25/08/2023 người trúng giải đặc biệt ở tp Thủ Đức TP HCM. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Kế hoạch 2022

Căn cứ theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021, nghị định công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại Doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin năm 2022 với nội dung như sau:

1. Kế hoạch tài chính năm 2022;

2. Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, Về việc kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty;

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022;

4. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ước thực hiện 2020 và  03 năm gần nhất.

5. Báo cáo mục tiêu tổng quát và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022;

7. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp năm 2022;

8. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

Xem và tải tài liệu tại đây: Kế hoạch 2022