Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 44VL34 mở ngày 25/08/2023 người trúng giải đặc biệt ở tp Thủ Đức TP HCM. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Kế hoạch 2021

Căn cứ theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021, nghị định công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước. Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin năm 2021 với nội dung như sau:

1. Kế hoạch tài chính năm 2021;

2. Về việc kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty;

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021;

4. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ước thực hiện 2020 và  03 năm gần nhất.

5. Báo cáo mục tiêu tổng quát và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;

6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021;

7. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp năm 2021;

8. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;

9. Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin.

Xem và tải tài liệu tại đây: Kế hoạch 2021