Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 43VL41 mở ngày 14/10/2022 người trúng giải đặc biệt ở thị xã Tân Châu tỉnh An Giang. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Báo cáo tài chính năm 2021

Căn cứ theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại Doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.
Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin năm 2021 với nội dung như sau:

1. Bảng cân đối kế toán 2021;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuấn kinh doanh 2021;
3. Báo cao lưu chuyển tiền tệ 2021;
4. Thuyết minh báo cáo tài chính 2021;

Xem và tải tài liệu tại đây: Báo cáo tài chính 2021