Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 41VL19 mở ngày 08/5/2020 người trúng giải đặc biệt ở quận 11 tp Hồ Chí Minh. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Báo cáo tài chính năm 2016

  1. Bảng cân đối Kế toán – Mẫu số: B01-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014);
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014);
  3. Lưu chuyển tiền tệ – Mẫu số: B03-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014);
  4. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

Tải tài liệu tại đây: Báo cáo tài chính 2016