Báo cáo tài chính năm 2015 | Xổ số kiến thiết Vĩnh Long | KQXS
Xổ số Vĩnh Long

Tin tức

Báo cáo tài chính năm 2015

  1. Bảng cân đối Kế toán – Mẫu số: B01-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014);
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014);
  3. Lưu chuyển tiền tệ – Mẫu số: B03-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014);
  4. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015 (Có ĐC KTĐL);
  5. Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2015./.

Tải tài liệu tại đây: Báo cáo tài chính 2015.rar