Báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2020 | Xổ số kiến thiết Vĩnh Long | XSVL
Xổ số Vĩnh Long

Tin tức

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2020

Căn cứ theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015, nghị định công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin 6 tháng đầu năm 2020 với nội dung như sau:

1. Bảng cân đối kế toán 6 tháng đầu 2020;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuấn kinh doanh 6 tháng đầu 2020;
3. Báo cao lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu 2020;
4. Thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2020;

Xem và tải tài liệu tại đây: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2020