Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 | Xổ số kiến thiết Vĩnh Long | KQXS
Xổ số Vĩnh Long

Tin tức

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021

Căn cứ theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021, nghị định công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thực hiện công bố thông tin năm 2021 với nội dung như sau:

Xem và tải tài liệu tại đây: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021