Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 43VL41 mở ngày 14/10/2022 người trúng giải đặc biệt ở thị xã Tân Châu tỉnh An Giang. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu 2016

  1. Bảng cân đối Kế toán – Mẫu số: B01-XS (Ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC, ngày 19/8/2009);
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số: B02-XS (Ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC, ngày 19/8/2009);
  3. Lưu chuyển tiền tệ;
  4. Thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 – Mẫu số: B09-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/03/2006)./.

Tải tài liệu tại đây: Báo cáo tài chính quý II năm 2016.rar