1. Bảng cân đối Kế toán – Mẫu số: B01-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014);
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014);
  3. Lưu chuyển tiền tệ – Mẫu số: B03-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014);
  4. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015 (Có ĐC KTĐL);
  5. Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2015./.

Tải tài liệu tại đây: Báo cáo tài chính 2015.rar

http://xosovinhlong.com.vn/wp-content/uploads/baocaotaichinh07.jpghttp://xosovinhlong.com.vn/wp-content/uploads/baocaotaichinh07.jpgQuản Trị ViênBáo cáo công khainam2015,congbothongtin,baocaotaichinh
Bảng cân đối Kế toán - Mẫu số: B01-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014); Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014); Lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số: B03-DN (Ban...