1. Bảng cân đối Kế toán – Mẫu số: B01-XS (Ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC, ngày 19/8/2009);
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số: B02-XS (Ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC, ngày 19/8/2009);
  3. Lưu chuyển tiền tệ;
  4. Thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 – Mẫu số: B09-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/03/2006)./.

Tải tài liệu tại đây: Báo cáo tài chính quý II năm 2015.rar

http://xosovinhlong.com.vn/wp-content/uploads/baocaotaichinh01.jpghttp://xosovinhlong.com.vn/wp-content/uploads/baocaotaichinh01.jpgQuản Trị ViênBáo cáo công khaibaocaocongkhai,nam2015,baocaotaichinh
Bảng cân đối Kế toán – Mẫu số: B01-XS (Ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC, ngày 19/8/2009); Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số: B02-XS (Ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC, ngày 19/8/2009); Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài...